Polustrukturalna fasada
SISTEM "ZIDAR"

Polustrukturalna fasada se radi od lameliranih vertikalnih i horizontalnih drvenih elemenata jele i smr?e ili drugog drveta ?ija je osnovica 50 mm a presek lamele se izra?unava u zavisnosti od horizontalnih i vertikalnih podela i rastojanjima u njima, kao i koeficijenata vetrova prema kojim je fasada okrenuta. Drveni horizontalni i vertikalni profili me?usobno se spajaju HOFFMANOVIM PVC elementima u obliku lastinog repa. Drveni profili se sa spoljanje strane oblau aluminijumskim profilima po sistemu ZIDAR i oni ne spadaju u nose?u konstrukciju.

Izme?u drvenih i aluminijumskih profila nalazi se meki PVC koji razdvaja dva raznorodna materijala od razli?itog stepena provodljivosti toplote. Ovakav sistem izrade fasade sa unutranje strane odaje toplinu drveta a sa spoljanje strane aluminijum daje snagu metala. Sistem tako?e omogu?ava da se u podeli polja ugradi prozor u sistemu drvo-aluminijum, jedno od najsavremenijih reenja u proizvodnji fasadne stolarije. Sistem tako?e nije ograni?en da se zavesa postavlja samo u jednoj liniji ve? i pod uglom od 90. Ispuna fasade se radi od termopan stakla 4/12/4 ili 6/12/4 do 26 mm debljine kao i panelima u kombinaciji drvo aluminijum i zaptivanje se vri preko zaptiva?a od mekog PVC-a. Ovakva struktura nema ograni?avaju?ih elemenata ni po visini ni po irini tako da se moe nadovezivati u beskona?nost poto se prenoenje vertikalnih sila prenosi na plo?e zgrade.