Otvorena polica O.P.

Elementi sklopa izra?eni su od univera - oplemenjene iverice. Kantovi su zati?eni ABS folijom. Svi spojevi izvedeni su tiplovanjem i polivinil acetatnim lepilima.

Materijal

Elementi sklopa izra?eni su od univera-oplemenjene iverice.Kahtovi su zati?eni ABS folijom 0.4mm.Svi spojevi izvedeni tiplovanjem i polivihil acenatnim lepilima.

Okov

Prilago?en konstrukciji.

Napomena:

Garantuje institut za umarstvo i drvnu industriju u Beogradu.Proizvod ispunjava uslove za izradu i isporuku u okviru ispitivanja za krutost, otpornost povrina, kvalitet materijala i izrade prema JUS-u D.E.2.205